Panini

Cheese
Mozzarella, cheddar, feta & tomato

Portobello
Portobello, pesto, tomato, onion

Feta
Feta, pesto, lettuce, tomato, red onion

Tuna
Tuna, lettuce, tomato, onion

Ham
Black forest ham, mozzarella, lettuce, tomato, mayo

Chicken
Chicken breast, lettuce, tomato, onion, olive paste

Monthly Promo